Start Nabory pracowników Ogłoszenie o przebiegu postępowania o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o przebiegu postępowania o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze


OGŁOSZENIE

 

o przebiegu postępowania o naborze kandydatów na wolne
 stanowisko urzędnicze
w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie


Kandydaci  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze  kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora do Działu Gospodarki Nieruchomościami PZMiUW w Rzeszowie w wymiarze 1 etatu

 

- Pan Krzysztof Dzik           - Rzeszów

- Pani Małgorzata Solecka - Zarzecze

Nabór na stanowisko Inspektora w Dziale Gospodarki Nieruchomościami

Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

 

 

Tematyka na sprawdzian pisemny i rozmowę kwalifikacyjną w dniu 29.05.2017 r.  godz.10 00 w siedzibie PZMiUW w Rzeszowie, pokój 225 – świetlica , II-gie piętro.

 

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U.2017.966 z późn. zm.)

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 3 Nabywanie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2015.1774
z późn. zm.)

Dział I Przepisy ogólne

Dział II Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 1 Zasady ogólne

Rozdział 2 Zasoby nieruchomości

Dział III Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości

Rozdział 1 Podziały nieruchomości

Rozdział 4 Wywłaszczanie nieruchomości

Rozdział 5 Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

Dział IV Wycena nieruchomości

Rozdział 1 Określanie wartości nieruchomości

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2004.207.2109)

 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t.j. Dz.U.2015.469 z późn. zm.)

            Dział I Zasady ogólne

            Rozdział 1 Przepisy ogólne

            Rozdział 2 Prawo własności wód

            Dział IV – Budownictwo Wodne

            Rozdział 1 – Przepisy ogólne

            Rozdział 3 – Melioracje wodne

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 z późn.zm.)                            

Dział I Przepisy ogólne

Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień

Dział II – Postępowanie o udzielenie zamówienia

Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień


Poprawiony (poniedziałek, 15 maja 2017 12:51)

 
Gminy
 
 
 
Urzędy Pracy
 
 
 
Powiaty