Start Nabory pracowników Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko Inspektora w Dziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko Inspektora w Dziale Gospodarki Nieruchomościami


OGŁOSZENIE
o naborze kandydata na stanowisko urzędnicze
 
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9

ogłasza
nabór na stanowisko Inspektora w Dziale Gospodarki Nieruchomościami
Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.


Miejsce wykonywania pracy:
Rzeszów, ul. Hetmańska 9   

Warunki pracy:
- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
- praca biurowa przy komputerze powiązana z wyjazdami w teren,
- dojazd w teren środkami komunikacji publicznej lub samochodem służbowym.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
praca na parterze, drogi komunikacyjne i pomieszczenia nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy, parking służbowy.
W marcu 2017 r. w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6 %.
 
Wymagania konieczne:
1.    Wykształcenie: wyższe o kierunku geodezja i kartografia.
2.    Staż pracy co najmniej dwa lata.
3.    Bardzo dobra znajomość przepisów:
a.    ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
(Dz.U.2015.966 z późn. zm.),
b.    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.2015.1774 z późn. zm.),
c.    rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2004.207.2109)
4.    Ogólna znajomość przepisów:
a.    ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 z późn. zm.),
b.    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.).
5.    Bardzo dobra znajomość programów Microsoft Word 2007 i Microsoft Excel 2007 lub nowszych.


Wymagania dodatkowe:
1.    Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 t.j.).
2.    Uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.
3.    Prawo jazdy kategorii B.

Podstawowy zakres zadań przewidywanych na stanowisku Inspektora w Dziale Gospodarki Nieruchomościami:
1.    Prowadzenie spraw dotyczących nabycia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym:
a.    analiza stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych do nabycia,
b.    kompletowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umów sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa w formie aktu notarialnego,
c.    przygotowanie wniosków o wywłaszczenie nieruchomości,
d.    przygotowanie dokumentacji wewnętrznej niezbędnej do zapłaty ceny sprzedaży lub odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.
2.    Prowadzenie spraw dotyczących wypłaty odszkodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji objęte decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych wydanej na podstawie przepisów ustawy
z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych, w tym:
a.    analiza stanu prawnego nieruchomości objętych decyzją,
b.    przygotowanie propozycji przyjęcia odszkodowań,
c.    przygotowanie wniosków do Wojewody Podkarpackiego o ustalenie odszkodowania,
d.    przygotowanie dokumentacji wewnętrznej niezbędnej do zapłaty odszkodowań.
3.    Podejmowanie czynności związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych gruntów pod publicznymi wodami płynącymi w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych zarządzanych przez PZMiUW
w Rzeszowie w ramach działalności statutowej jednostki.

Wymagane dokumenty:
-    życiorys i list motywacyjny,
-    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-    oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim,
-    oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
-    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora do Działu Gospodarki Nieruchomościami,
-    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku obecnego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu.

Dokumenty należy składać w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie ul. Hetmańska 9
lub przesyłać pod adres:
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
35-959 Rzeszów
ul. Hetmańska 9
tel. 17 853 74 00, fax: 17 853 64 21

w terminie do 12.05.2017 r. do godziny 15:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
17 853 74 46, 17 853 74 14, 17 853 74 43.


Rzeszów, dnia 28.04.2017 r.

 
Gminy
 
 
 
Urzędy Pracy
 
 
 
Powiaty