Start Nabory pracowników

Nabory pracowników

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru do Dzialu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych


OGŁOSZENIE

 

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

 

 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9

 

informuje:

 

 

W wyniku  przeprowadzonego  naboru  na stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru do Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych   Podkarpackiego Zarządu  Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie  wybrany został:

 

Pan Marcin Błaszczyk - zam. Sandomierz

     

                  

Zgodnie z protokołem z dnia 17.08.2017 r. dotyczącym przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru do Działu  Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych Podkarpackiego Zarządu  Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie kandydat ten uzyskał wymaganą liczbę punktów i tym samym spełnił warunki dotyczące tego naboru, zgodnie z zasadami  ustanowionymi w Zarządzeniu
Nr 20/2008 Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie z dnia 31.12.2008 r. i Zarządzeniu
Nr 5/2011 Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie z dnia 16.05.2011 r. dotyczącymi naborów.

 

 

 

Rzeszów, dnia 17.08.2017 r.


Poprawiony (czwartek, 17 sierpnia 2017 13:58)

 

Ogłoszenie o przebiegu postępowania o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie   OGŁOSZENIE

o przebiegu postępowania o naborze kandydatów na wolne stanowisko  urzędnicze w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

  

Kandydaci  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru do Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych w PZMiUW  w Rzeszowie  w wymiarze 1 etatu

  

Pan  Marcin Błaszczyk    -  zam.  Sandomierz     

     

Nabór na stanowisko Inspektora Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji

PZMiUW w Rzeszowie.

 

 

Tematyka na sprawdzian pisemny i rozmowę kwalifikacyjną w dniu 17.08.2017 r. o godz. 1000  w  PZMiUW w Rzeszowie pokój 225 (świetlica) II piętro.

 

 

1. Prawo wodne – ( Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.  tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz.469 )

 

            Dział I    -  Zasady ogólne

            Rozdział 1  Przepisy ogólne

                

            Dział IV  - Budownictwo wodne

            Rozdział 1  Przepisy ogólne

            Rozdział 3  Melioracje wodne

            Dział VA – Ochrona przed powodzią

 

            Dział VI   - Zarządzanie zasobami wodnymi

            Rozdział 4 Pozwolenia wodno prawne

 

 

2. Prawo budowlane - (Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r.  tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz.1409)        

 

            Rozdział 1 - Przepisy ogólne

            Rozdział 2 – Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

            Rozdział 3 – Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

            Rozdział 4 – Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

            Rozdział 5 – Budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych.

            Rozdział 7 – Katastrofa budowlana

            Rozdział 8 – Organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego

 

3. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji  w zakresie budowli przeciwpowodziowych (  tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz.966 )

 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia  2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.  poz. 462)

 

5. Prawo zamówień publicznych - ( Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.  poz.2164 )

 

            Dział II – Postępowanie o udzielenie zamówienia

 

                        Rozdział 2 Przygotowanie postepowania

                        Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień


Poprawiony (wtorek, 01 sierpnia 2017 09:53)

 

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko urzędnicze Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie


OGŁOSZENIE

 

o naborze kandydata na stanowisko urzędnicze

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9

ogłasza

nabór na stanowisko Inspektora Nadzoru w Dziale
Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych w Rzeszowie

 

Miejsce wykonywania pracy:

Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg – Oddział Tarnobrzeg PZMiUW w Rzeszowie
oraz w miarę potrzeby Rzeszów, ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów.

 

Warunki pracy:

-    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

-    praca w terenie - nadzór nad robotami w  trakcie realizacji i odbiorze robót   budowlanych,

-    praca biurowa przy komputerze,

-    dojazd w teren samochodem służbowym lub środkami komunikacji publicznej

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

-        praca na parterze lub piętrze, drogi komunikacyjne i pomieszczenia nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy, parking służbowy.

W czerwcu 2017 r. w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagania konieczne:

1.   Wykształcenie: wyższe o kierunku inżynieria środowiska, budownictwo wodne,  melioracje wodne. 

2.    Staż pracy: 5 lat. 

3.  Dobra znajomość przepisów Ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Ogólna znajomość Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4.   Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

5.   Prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

1.  Znajomość obsługi komputera na poziomie zawansowanym, programu do kosztorysowania

2.  Samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność.

3. Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa – wymagana będzie w chwili  zatrudniania kandydata na stanowisko Inspektora nadzoru.


Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku Inspektora Nadzoru:

 

1.  Współpraca ze służbami zajmującymi się przygotowaniem i realizacją inwestycji melioracyjnych w PZMiUW w Rzeszowie m.in. sprawdzanie kompletności odebranych opracowań dokumentacji technicznych od jednostek projektowych, analizowanie zastosowanych rozwiązań technicznych i zgłaszanie ewentualnych uwag.

2.  Nadzorowanie nad przydzielonymi zadaniami inwestycyjnymi m.in. przekazywanie placów budów wykonawcom robót, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami budowlano-montażowymi, udział w odbiorach robót, współpraca z projektantami w trakcie realizacji inwestycji.

3.   Przygotowywanie dla Działu Umów i Przetargów opisów przedmiotów zamówienia w celu zorganizowania przetargów  na roboty budowlane oraz udział w postępowaniach przetargowych.

4.   Rozliczanie finansowe i rzeczowe nadzorowanych zadań inwestycyjnych.

5.   Wykonywanie innych doraźnych zadań i poleceń związanych z pracą.

Wymagane dokumenty:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kserokopia posiadanych uprawnień budowlanych,

-        oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim,

-        oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-     oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora nadzoru do Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych,

-    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy t.j. świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku obecnego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,

-        kserokopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli w chwili złożenia oferty kandydat należy do w/w Izby Inżynierów.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie ub przesyłać pod adres: 

 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

35 - 959 Rzeszów,

ul. Hetmańska 9,

tel. /17/  853-74-00, fax: /17/ 853-64-21

w terminie do 28.07.2017 r. do godziny 15:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

 /17/ 853-74-14, /17/ 853-74-43 lub /17/ 853-74-29

Poprawiony (piątek, 14 lipca 2017 12:57)

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze


OGŁOSZENIE

 

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

 

 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9

 

informuje:

 

 

W wyniku  przeprowadzonego  naboru  na stanowisko urzędnicze Inspektora do Działu Gospodarki Nieruchomościami Podkarpackiego Zarządu  Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie  wybrana została:

 

Pan Krzysztof Dzik - zam. Rzeszów

     

                 

Zgodnie z protokołem z dnia 02.06.2017 r. dotyczącym przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora do Działu Gospodarki Nieruchomościami Podkarpackiego Zarządu  Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie kandydat ten uzyskał wymaganą liczbę punktów i tym samym spełnił warunki dotyczące tego naboru, zgodnie z zasadami  ustanowionymi w Zarządzeniu Nr 20/2008 Dyrektora PZMiUW
w Rzeszowie z dnia 31.12.2008 r. i Zarządzeniu nr 5/2011 Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie z dnia 16.05.2011 r. dotyczącymi naborów.


Rzeszów, dnia 02.06.2017 r.


Poprawiony (piątek, 02 czerwca 2017 21:44)

 
Więcej artykułów…
Gminy
 
 
 
Urzędy Pracy
 
 
 
Powiaty